Home

Welkom op de website van Stichting Silo

Het fiscale nummer is 005299238

Stichting Silo is op 4 december 1969 opgericht.

De contactgegevens:
Stichting Silo
Rogier van de Weijdenlaan 114
3723 NG Bilthoven.

Terug naar begin

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter: J.J. Burghout
Secretaris: G.A. Drost
Penningmeester: T. Lokhorst
Bestuurslid: J.D. Aalberts
Bestuurslid: R. Westeneng

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Terug naar begin

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten:
De stichting heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan gebouwen, bestemd voor- of in het belang van de geestelijke verzorging van hen, die zich in de Hervormde wijkgemeente De Ark te Bilthoven in leer en leven onvoorwaardelijk stellen op de grondslag der stichting hierna onder artikel 3 omschreven.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het in eigendom verkrijgen of huren van gebouwen, dienende tot vergaderruimte en/of kerkruimte;
b. het in eigendom verkrijgen of huren van een woning, dienende tot huisvesting, al dan niet tegen vergoeding, van de predikant of hulpprediker, die met de onder het eerste lid bedoelde geestelijke verzorging mocht zijn belast;
c. alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur, bevorderlijk zijn ter bereiking van het doel.
De stichting beoogt niet het behalen van winst, welke opzet het vormen van reserves echter niet in de weg staat.

Terug naar begin

Activiteiten

In 2012 is de woning van de predikant gerenoveerd en uitgebreid.

De stichting beheert de woning aan de Merellaan 9 te Bilthoven.

Terug naar begin

Beleidsplan

Het beheren, in stand houden en beschikbaar stellen van de woning voor een predikant

Terug naar begin

ANBI status

Volgens een vaststellingsovereenkomst van 29 september 2009 tussen Stichting Silo en de Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor ‘s Hertogenbosch, ANBI-Team, is aan de Stichting Silo een positieve beschikking ANBI afgegeven op basis van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 met ingang van de ANBI regelgeving.

Terug naar begin

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
  in euro's
31-12-2016
31-12-2015
ACTIEFVASTE ACTIVA
  Materiële vaste activa

79.412
79.412VLOTTENDE ACTIVA

  Vorderingen

3.591
7.353
  Liquide middelen

35.112
24.396Totaal

118.115
111.161


PASSIEFEIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal

45
45

Reservefonds

77.124
74.197

Bestemmingsreserve

0
0
77.169
74.242VOORZIENINGEN

Onderhoud

40.934
36.907KORTLOPENDE SCHULDEN (te hoogste 1 jaar)

Overige schulden

12
12Totaal

118.115
111.161
Terug naar begin

Winst/Verlies rekening

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016
in euro's
2016
2015Opbrengsten

Woonvergoeding

7.080
6.840

Overige huuropbrengsten

0
0

Overige opbrengsten

1.855
2.352

Bankrente

51
111
8.986
9.303Kosten

Woonvergoeding naar bestemmingsreserve

0
0

Dotatie voorziening onderhoud

4.500
4.500

Belastingen

856
855

Verzekeringen

557
508

Bankkosten

146
138

Overige

0
0
6.059
6.001


Resultaat = saldo opbrengsten - kosten
2.927
3.302

 

Terug naar begin