Home

Welkom op de website van Stichting Silo

Het fiscale nummer is 005299238

Stichting Silo is op 4 december 1969 opgericht.

De contactgegevens:
Stichting Silo
Rogier van de Weijdenlaan 114
3723 NG Bilthoven.

Terug naar begin

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter: J.J. Burghout
Secretaris: G.A. Drost
Penningmeester: T. Lokhorst
Bestuurslid: J.D. Aalberts
Bestuurslid: R. Westeneng

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Terug naar begin

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten:
De stichting heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan gebouwen, bestemd voor- of in het belang van de geestelijke verzorging van hen, die zich in de Hervormde wijkgemeente De Ark te Bilthoven in leer en leven onvoorwaardelijk stellen op de grondslag der stichting hierna onder artikel 3 omschreven.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het in eigendom verkrijgen of huren van gebouwen, dienende tot vergaderruimte en/of kerkruimte;
b. het in eigendom verkrijgen of huren van een woning, dienende tot huisvesting, al dan niet tegen vergoeding, van de predikant of hulpprediker, die met de onder het eerste lid bedoelde geestelijke verzorging mocht zijn belast;
c. alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur, bevorderlijk zijn ter bereiking van het doel.
De stichting beoogt niet het behalen van winst, welke opzet het vormen van reserves echter niet in de weg staat.

Terug naar begin

Activiteiten

In 2012 is de woning van de predikant gerenoveerd en uitgebreid.

De stichting beheert de woning aan de Merellaan 9 te Bilthoven.

Terug naar begin

Beleidsplan

Het beheren, in stand houden en beschikbaar stellen van de woning voor een predikant

Terug naar begin

ANBI status

Volgens een vaststellingsovereenkomst van 29 september 2009 tussen Stichting Silo en de Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor ‘s Hertogenbosch, ANBI-Team, is aan de Stichting Silo een positieve beschikking ANBI afgegeven op basis van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 met ingang van de ANBI regelgeving.

Terug naar begin

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
  in euro's
31-12-2015
31-12-2014
ACTIEFVASTE ACTIVA
  Materiële vaste activa

79.412
79.412VLOTTENDE ACTIVA

  Vorderingen

7.353
3.548
  Liquide middelen

24.396
21.089Totaal

111.161
104.049


PASSIEFEIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal

45
45

Reservefonds

74.197
70.895

Bestemmingsreserve

0
0
74.242
70.940VOORZIENINGEN

Onderhoud

36.907
33.078KORTLOPENDE SCHULDEN (te hoogste 1 jaar)

Overige schulden

12
31Totaal

111.161
104.049
Terug naar begin

Winst/Verlies rekening

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015
in euro's
2015
2014Opbrengsten

Woonvergoeding

6.840
6.840

Overige huuropbrengsten

0
0

Overige opbrengsten

2.352
2.679

Bankrente

111
128
9.303
9.647Kosten

Woonvergoeding naar bestemmingsreserve

0
0

Dotatie voorziening onderhoud

4.500
4.500

Belastingen

855
827

Verzekeringen

508
519

Bankkosten

138
128

Overige

0
876
6.001
6.850


Resultaat = saldo opbrengsten - kosten
3.302
2.565

 

Terug naar begin